Search
Search Menu

Organisatie

De Protestantse Gemeente Heemstede heeft een kerkgebouw in het hartje van oud-Heemstede bij het Wilhelminaplein: de Oude Kerk.
De kerkelijke gemeenschap wordt aangestuurd door een Kerkenraad die bestaat uit 16 leden. De raad komt minimaal 5 keer per jaar bijeen. Zij bespreken o.a. religieuze zaken, toekomstplannen, beleidszaken en jaarrekeningen.

Lid van de kerkenraad zijn ook de moderamenleden. Het Moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit 8 personen. Van de moderamenvergaderingen (11 keer per jaar) wordt een uitvoerig verslag opgesteld dat tevens geldt als verantwoording naar de kerkenraad.

Administratie en beheer is in handen van het College van Kerkrentmeesters. Het College van Diakenen zorgt voor de ‘werken van barmhartigheid’, het welzijn van onze kerkelijke gemeente, maar ook voor inwoners van Heemstede die dat nodig hebben.

Op zondag 17 april 2016 is in de Pauwehof een presentatie gegeven van de jaarcijfers 2015 en de financiële ontwikkeling van PKN Heemstede, presentatie financien 2015

Op zondag 7 mei 2017 is er in de Pinksterkerk een gemeenteberaad gehouden, na afloop van de kerkdienst. Lees verder…

Organisatie PKN Heemstede v2Onze gemeente is onderverdeeld in 2 wijken (Oost en West).  Onze twee predikanten hebben ieder een aandachtsgebied: voor Oost is ds. Arie Molendijk, voor West is dat ds. Pieter Terpstra. Op het kaartje ziet u de verdeling,  lees verder…

De wijken hebben een onderverdeling van wijkteams. Deze wijkteams verzorgen de pastorale en diaconale taken in hun wijk. Zij bezoeken mensen en hebben een oog- en oorfunctie voor de predikant.

Voor PKN Heemstede werken beroepskrachten (zoals predikanten, kosters, kerkelijk bureau, organisten), maar ook circa 300 vrijwilligers die inzet leveren op de meest uiteenlopende terreinen. Er zijn veel activiteiten die worden georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Oude Kerk, de Koffiekring, het Jeugdwerk, enzovoort. Op vrijdag 1 september 2017 werd er voor deze vrijwilligers weer een feestelijke Vrijwilligersavond georganiseerd in de Oude Kerk, lees verder…