Search
Search Menu

Kerkelijk Bureau

Adres

Achterweg 19, 2103 SW Heemstede
T: 023 528 53 36
E: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

Op het bureau is werkzaam mw. Jasperina de Vries.

Openingstijden

Het Kerkelijk Bureau kunt u  bereiken via tel. 023 5285336  (ma, di en do van 10.00 – 12.00 uur ) of u kunt een e-mail sturen aan: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

KERKBALANS 2023

Doet u dit jaar ook weer mee!  Bijdragen kunt u overmaken op rekeningnr. NL12RABO03763737572 op naam van CvK inzake bijdragen o.v.v. Kerkbalans 2023 .

Wilt u een overeenkomst periodieke gift afsluiten voor 5 jaar. Dan vindt u de formulieren van de Belastingdienst hier (klik hier)

COLLECTES

Als gemeentelid ontvangt u van zowel de Diaconie als van het College van Kerkrentmeesters een acceptgiro voor een collecte. Soms brengt dit verwarring met zich mee over de diverse doelen van deze collectes.

Hieronder vindt u een overzicht van de acceptgiro-collectes van kerkrentmeesters en diaconie door het kalenderjaar heen, zodat u weet wanneer een collecte wordt gehouden en waarvoor de opbrengst gebruikt wordt.

Januari Actie Kerkbalans (VVB) College van Kerkrentmeesters
Dit is de grootste inkomstenbron van onze gemeente. Bij deze actie wordt aan de gemeenteleden gevraagd wat zij in het nieuwe jaar willen bijdragen.
april Solidariteitsfonds College van Kerkrentmeesters
De collecte voor de Solidariteitskas is een collecte voor de activiteiten van de landelijke kerk, bedoeld voor een evenwichtige lastenverdeling. Om aan deze landelijke verplichting te kunnen voldoen, vraagt de kerkenraad aan leden een bijdrage voor deze kas van € 10,00. De Solidariteitskas is bestemd voor o.a. (ver)bouw van kerkelijke gebouwen, bijstand in het pastoraat in specifieke situaties, pioniers-plekken, bepaalde vormen van categoriaal pastoraat (studentenpastoraat, gevangenispastoraat, schipperspastoraat e.d.) en ondersteuning van gemeente-opbouw.
Juni Pinkstercollecte Diaconie
De Pinkstercollecte was elk jaar conform de Pinkstercollecte van de landelijke kerk. Met ingang van 2022 is met deze gewoonte gebroken. De diaconie kiest nu elk jaar voor welk doel de Pinkstercollecte wordt bestemd. Dit jaar was dat voor onze “WindMee”actie.
Oktober Eindejaarscollecte College van Kerkrentmeesters
De Eindejaarscollecte is een collecte als extra gift voor onze eigen kerkelijke activiteiten.
November/december Wintercollecte Diaconie
Deze collecte wordt gehouden in aanvulling op de collecten tijdens de kerkdiensten en overige giften die de diaconie door het jaar heen ontvangt. De opbrengst van de Wintercollecte is een essentieel onderdeel van onze inkomsten en stelt de diaconie mede in staat haar werk te verrichten. De opbrengst wordt voor een belangrijk deel besteed aan enkele speciale verplichtingen en doelen van de diaconie in de eigen regio zoals * directe hulp aan (kerk-)gemeenteleden van Heemstede, * het ouderenwerk in de Pauwehof en elders in de gemeente, * het diaconaal centrum “Stem in de Stad” in Haarlem en * de driejaarlijkse minima-actie samen met de gemeente Heemstede.

Blijf op de hoogte!aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u snel en automatisch op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden voor de nieuwsbrief: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl
Wilt u de nieuwsbrief per post ontvangen meld u dan aan via tel. 023 5285336 of kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

Verhuur

Voor informatie over verhuur van ruimten in de Pauwehof en Oude kerk: lees verder…

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupures van € 0,50, €1,00 en € 2,00. Verkoop gaat per vellen van 20 stuks.  U kunt het  bedrag overmaken o.v.v. de gewenste bonnen op rekeningnummer NL34RABO0373721625 t.n.v. CvK protestantse gemeente te Heemstede. Wij sturen de bonnen dan naar u toe. U kunt ook een e-mail sturen aan kerkelijkbureau@pknheemstede.nl o.v.v. uw adres en het aantal collectebonnen. Wij sturen u dan een betalingsverzoek toe.

Ledenadministratie

Leden van de Protestantse Gemeente Heemstede wordt verzocht mutaties (geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing etc.) door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Afkondigingen

De afkondigingen voor de zondag kunt u uiterlijk dinsdag  telefonisch doorgeven via 023 5285336 of per e-mail: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

Koster

Kosters van de Oude Kerk en Pauwehof: Martijn Renes, M: 06 23490041 en Herman Geluk, M: 06 12889311