Search
Search Menu

Diaconie

diakonie-straatklinkers

Diaconie:

een pijler van de christelijke kerk.

Wij zien het als onze rol om te kijken naar mensen die door ziekte, ouderdom of handicap in een isolement raken. Die gevangen zijn in eenzaamheid, armoede of schulden en daardoor het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Diaconaal team

In de diaconie zijn per september 2019 zeven diakenen actief: Ditteke Dercksen (voorzitter, plv penningmeester), Mark Hofland (secretaris), Hans van der Kroon (penningmeester, plv voorzitter), Marja Oudt, Annelies Siezenga, Wil van Lavieren en Hilda Hartsuijker. Het werk van de diaconie wordt ondersteund door de inzet van veel vrijwilligers uit de kerkgemeenschap.

Het geld dat de diaconie uitgeeft aan activiteiten en goede doelen komt binnen door collecten in de kerkdiensten en door giften en legaten. Heeft u een vraag, of wilt u ons attenderen op iemand die hulp kan gebruiken, stuur dan een e-mail naar diaconie@pknheemstede.nl. Het postadres van de diaconie is: Achterweg 19A, 2103 SW Heemstede.

Project WindMee (2021-2022)

Ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.
Deze woorden van Matteüs 25 worden de Werken van Barmhartigheid genoemd. Zij vormen een regelrechte uitnodiging aan de mens om een actieve rol als christen op te pakken. Want zo zegt Jezus verderop: Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.

In het project WindMee richten we ons op Werken van Barmhartigheid in eigen buurt: hongerigen voeden, dorstigen laven en gevangenenzorg. Vrij vertaald raken deze drie werken aan thema’s als ‘armoedebestrijding’ en ‘kansengelijkheid’. In de projectperiode is ons doel om mensen te bereiken die de wind niet mee hebben. De projectgroep zal per kwartaal een thema uitwerken en nodigt gemeenteleden uit om aan te sluiten bij dit thema. Voor meer informatie: de Actie Vakantietas, lees verder
De projectgroep bestaat uit: Hilda Hartsuijker, Cees Verburgh, Pieter Terpstra, Annelies Siezenga en Marja Oudt.

Eindejaarsactie
In samenwerking met de burgerlijke gemeente Heemstede en mede ondersteund door een particulier fonds, wordt door de diaconie eens in de drie jaar aan personen in Heemstede, die van een minimum inkomen leven, een eindejaarsuitkering gedaan. De gemeente Heemstede voert dit (anoniem)voor de kerken uit.
Contactpersoon: Hans van der Kroon.

Individuele hulp
Door persoonlijke contacten van de diakenen of via de contactpersonen uit de diverse wijken wordt met regelmaat een beroep gedaan op de Diaconie voor individuele hulp op maatschappelijk en/of financieel gebied. Wilt u ons attenderen op iemand die onze hulp kan gebruiken, stuur dan een e-mail naar diaconie@pknheemstede.nl.
Contactpersoon: Hans van der Kroon.

Project Sheba (2018-2019)
De diaconie ondersteunt naast de goede doelen die tijdens de collecte aan bod komen, ook een apart project waarvoor geld bijeen gebracht wordt. In het verleden was dat het project Judith, een project met aandacht voor het Midden Oosten en in de periode 2018-2019 hebben we ons gericht op Afrika met het project “Sheba, Ethiopië”. Lees verder…

Verdere activiteiten van de diaconie:

  • Kerstviering voor ouderen
  • Bloemenzondag
  • Autorijdienst
  • Koffiekring
  • Steun aan diaconale doelen
  • De Pauwehof

Meer informatie over deze activiteiten, lees verder…