Search
Search Menu

De kerk steunen

De Protestantse Gemeente Heemstede wordt financieel geheel gedragen door haar leden. Alleen voor het onderhoud van de Oude Kerk is er een (bescheiden) rijkssubsidie. Van de giften die wij ontvangen, worden de predikant en pastor betaald en alles wat er nodig is om de organisatie van de kerk draaiend te houden. Denkt u aan gas, water en electra, maar evengoed aan koffie, thee en suiker. De gebouwen moeten natuurlijk onderhouden worden en ook dat kost geld. Dit wordt allemaal georganiseerd door de beheerscommissie, die in de kerk College van Kerkrentmeesters heet.
In de kerk is er nóg een geldstroom: die van de diaconie. De diaconie is de hulpverleningstak van de kerk. Daar wordt geld ingezet om hen die het nodig hebben, te steunen. Dat is soms ver weg, maar vaak ook dichtbij.

Als u ons wilt steunen, zijn wij daar heel blij mee. Het kan op verschillende manieren.

U kunt uw steun vorm geven door lid te worden van de kerk (zie hieronder). Of u geeft uw steun een finaciele vorm, en doet een gift aan de kerk. Dat kan op zondag in de collecte, maar het kan natuurlijk ook vanuit huis.  U kunt erop vertrouwen dat uw geld goed wordt gebruikt! Op de ANBI pagina vindt u de actuele financiële verantwoordingen van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie.
Als u een gift doet, kunt u die bestemmen voor de organisatie van de kerk zelf of voor de naastenhulp. In het eerste geval (voor de kerk zelf) doet u een gift aan het College van Kerkrentmeesters. In het tweede geval (naastenhulp) kiest u de Diaconie als uw doel. Meer informatie over de diaconie vind u op haar eigen pagina’s

U kunt uw gift overmaken op:
voor de kerk: NL12RABO0373721633,  tnv College van Kerkrentmeesters
voor de diaconie: NL 48 RABO 0373737 572, tnv Diaconie Prot Gem Heemstede

Collecte tijdens de kerkdiensten

Ook in onze kerkdiensten vragen wij aandacht voor deze doelen: altijd voor de diaconie en vaak ook voor de eigen gemeente. Door de coronamaatregelen wordt er op dit moment niet ín de dienst gecollecteerd, maar na afloop. Bij de uitgang staat een collecteschaal voor uw gift.

Daarnaast kunt u uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL 48 RABO 0373737 572 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te Heemstede, onder vermelding van: collecte-doel en datum.

Lid worden van de Protestantse gemeente; waarom eigenlijk?

De kerk is een bijzonder fenomeen. In de eerste plaats is het natuurlijk een geloofsgemeenschap, waar mensen geïnspireerd en gevoed worden, en vanuit die inspiratie zich inzetten voor bepaalde dingen. Daarnaast is de kerk in zekere zin ook een vereniging. Samen dragen de leden van de kerk  zorg voor het werk van de kerk: dat doen zij door hun bijdrage te leveren aan bestuur en uitvoering, maar ook door hun financiële bijdrage. Daarvan wordt de kerk onderhouden en de inzet van beroepskrachten betaald.
De kerk kan dus niet zonder die leden en hun bijdragen!

Als u lid wilt worden van de kerk, zijn wij daar heel blij mee. Er zijn geen voorwaarden aan het lidmaatschap van de kerk. Wel is het zo dat je anders dan bij ‘gewone’ verenigingen geen lid van de kerk wordt door een formulier in te vullen. Dat gebeurt met een ritueel: de doop. Dat is een religieuze gebeurtenis met een grootse betekenis. Daaraan voorafgaand is er een voorbereidingstraject. Niet om te ’toetsen’ , maar wel om de eigen keuze te verkennen en te verdiepen. Voor (ouders van) de gedoopte is het vaak een ingrijpende ervaringen. Maar tegelijkertijd word je daarmee ook ingeschreven in het register van een kerk. Er is een wereldwijde afspraak tussen kerken dat zij elkaars doop erkennen. Wie eens gedoopt is, kan lid worden van iedere christelijke kerk ter wereld.  Dat geldt dus ook voor onze gemeente.
Wie nog niet gedoopt is, kan het beste contact opnemen met onze predikant. Samen worden dan de wensen en mogelijkheden besproken.

Wie haar of zijn betrokkenheid bij onze gemeente wel wil vormgeven, maar geen lid wil worden, zijn er ook mogelijkheden. U kunt dan gastlid worden (dat kan als u lid bent en blijft van een andere protestantse gemeente) of u kunt “vriend” worden. Daarmee komt u in het register van onze gemeente, en blijft u op de hoogte van berichten.

Als u verhuist naar  Heemstede en in uw vorige woonplaats lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, wordt u automatisch lid van onze gemeente. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief de verhuizing door te geven aan de oude en de nieuwe kerkelijke gemeente. Mocht u bezwaar hebben tegen het doorgeven van deze wijzigingen, dan kunt u dat voorkomen. Op de website van de Protestantse Kerk vind u hierover meer informatie (klik hier)

Als u lid wilt worden, of het lidmaatschap overweegt, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, of met één van onze predikanten. Graag verkennen zij de mogelijkheden met u, en zijn u van dienst bij de formele gang van zaken. De contactgegeven vind u elders (klik hier) Op de website van de Protestantse kerk vind u meer informatie over het lidmaatschap (klik hier)